KADIŞEHRİ İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
 
            Köy-Des kapsamında, Kadışehri Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyacı olan, 6.600,00 m3 Kırma Taş Temel Malzeme  Alım işi. Kadışehri İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Köylere Hizmet Götrüme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ve devamında aynı Yönetmeliğin 39. maddesine göre hazır bulunan isteklilerden eksiltme teklifleri alınmak sureti ile ihale edilecektir.
 
İhale Kayıt No : Yoktur.
 
1-İDARENİN
a) Adresi                                      :Yozgat İli Kadışehri İlçesi Hükümet Konağı  Binası
                                            Cum. Caddesi Hükümet Konağı KADIŞEHRİ
b) Telefon-Faks Numarası           : 0 354 375 49 00-0 354 375 49 00
c)Elektronik Posta Adresi (varsa):
 
İHALE KONUSU MALIN          :
a) Niteliği, Türü ve Miktarı          :
 
SIRA              MALIN/İŞİN CİNSİ            MİKTAR BİRİM                AÇIKLAMA (Varsa)
 
 1. 6.600,00
   
   
    
  b) Teslim Yeri (leri)                      : Teknik şartnamede belirtilen köy yolları üzerinde idarece gösterilecek alanlara figüre halinde teslim edilecektir.
  c) Teslim Tarihi                                      : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 takvim gününde
   
  3- İHALENİN
              a) Yapılacağı Yer                    : Kadışehri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği odası
              b) Tarihi Saati                         : 12.06.2018 saat : 11.00
   
  4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
  4.1.2.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
  4.1.3.Gerçek kişi olması halinde, ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve /veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  4.1.4.Tüzel Kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin          içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
  4.1.5.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
  4.1.5.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   4.1.5.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri..
  4.1.6.Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 nci maddesinin  (a), (b), (c), (ç), (d), €, (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
  4.1.7.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
  4.1.8. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat,
  4.1.9.İhale konusu alımın / işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz,
  4.1.10.Gerçek veya Tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
  4.2.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler,
  4.2.1.Agreganın kalker temel agrega olarak kullanılabileceğine dair resmi kurumlardan alınmış rapor veya noter onaylı fotokopisi,
  4.2.2.Taş ocaklarının işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, işletme ruhsatları, işletme izin belgeleri asılları veya noter onaylı suretleri,
  5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,
  7.İhale dokümanı Kadışehri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği  Başkanlığı bürosunda görülebilir ve ücretsiz olarak aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını almaları zorunludur.
  8.Teklifler 12.06.2018, saat 11.00 e kadar Kadışehri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği  Başkanlığı bürosuna kendi, vekili veya yetkilisi tarafından teslim edecektir.
  9.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  10.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
  11.Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
   
                                                                                                                        İLAN OLUNUR
 1.