T.C.
KADIŞEHRİ KAYMAKAMLIĞI
Kadışehri İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
İHALE İLANI
            Kadışehri Köylere Hizmet Götürme Birliğince Örencik köyü 4.452 MT  Kısmi Kanalizasyon inşaatı  Yapım İşi İhalesi  Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. Maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
 
1.
İDARENİN
 
 1. ADI
:
Kadışehri Köylere Hizmet Götürme Birliği
 1. ADRESİ
:
Hükümet konağı Kadışehri-YOZGAT
 1. TELEFON / FAKS
:
(354) 375 40 40 -375 49 00
2.
İHALE KONUSU İŞİN
 
 1. ADI
:
Örencik köyü 4.452 MT Kısmi Kanalizasyon inşaatı  Yapım İşi
 1. NİTELİĞİ, TÜRÜ, MİKTARI
:
Örencik köyü 4.452 MT Kısmi Kanalizasyon inşaatı  Yapım İşi
 1. YAPILACAĞI YER
:
Örencik Köyü
 1. İŞE BAŞLAMA TARİHİ
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde yer                                                               teslimi yapılarak işe başlanacaktır
 1. İŞİN BİTİM TARİHİ
:
Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış )Takvim günüdür.
3.
İHALENİN
 
 1. YAPILACAĞI YER
:
Kadışehri Kaymakamlık Toplantı Salonu, Kat:2
 1. TARİHİ VE SAATİ
:
12.06.2018 Salı günü, Saat: 14:30
 1. SON TEKLİF VERME YERİ VE SAATİ
:
Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar bizzat                                                                istekli, kanuni temsilcileri ve Tüzel kişilerde temsile yetkili                                                               kişiler tarafından Komisyon Başkanlığına verilir.
4.
İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİLİK DEĞERLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER
 
4.1 İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
      4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi.    
      4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Meslek Odası Belgesi.
      4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
      4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
      4.1.3.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
      4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
      4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
      4.1.4. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu.
      4.1.5. Şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
      4.2.1 Şartnamenin 5.3 üncü maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d),(e),(f) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname.   
      4.2.2 İsteklinin, son onbeş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50’i oranında gerçekleştirdiği veya %50’i oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
      4.2.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; Yapım işlerinde iş deneyimleri de değerlendirilecek benzer işlere ait tebliğin Resmi Gazete 11.06.2011 tarih ve 27961 sayı eki benzer iş gruplarında belirtilen A-IV Grup işler ile benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği.
      4.2.4 İşyerinde bulundurulması gereken (Sözleşme tasarısında belirtilen) işin niteliğine göre teknik personel ve yapı araçlarına ait taahhütname.
      4.2.5 Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
      4.2.6 İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
      4.2.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
      4.2.8. İstekliler istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Birlik Personeli tarafından ‘aslı idarece görülmüştür’ veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
5-
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6-
İhale dokümanı Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde ve idarenin www.kadisehri.gov.tr internet adresinde de görülebilir. İhale Dokümanları 200,00-TL (İkiyüzTL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7-
İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilmemiştir.
8-
Birlik ihalelerinde; Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale yönetmeliği hükümleri uygulanır.
9-
Teklifler ihale saatinden önce Kadışehri Kaymaklığı Köylere Hizmet Götürme Birliğine elden teslim edilecektir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
10-
İstekliler tekliflerini,  birim fiyat üzerinden yapacak ve sözleşme imzalanacaktır. KDV Hariç teklif verilecektir.
11-
İstekliler teklif edilen bedelin %3’ ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 
12-
Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 80 (Seksen)  takvim günü olmalıdır.
13-
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14-
Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
İLAN OLUNUR.