YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
KADIŞEHRİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
 
KADIŞEHRİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA BULUNAN 7 TAŞIMA MERKEZİNDEKİ 835 İLK-ORTA-İHO ÖĞRENCİSİNE 175 İŞ GÜNÜ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLER hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/386596
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAYPINAR MAHALLESI CUMHURIYET CD 66540 KADIŞEHRİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543754276 - 3543754255
c) Elektronik Posta Adresi : kadisehri66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
KADIŞEHRİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TAŞIMALI EĞİTİM KAPSAMINDA BULUNAN 7 TAŞIMA MERKEZİNDEKİ 835 İLK-ORTA-İHO ÖĞRENCİSİNE 175 İŞ GÜNÜ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ DAĞITIM VE SONRASI HİZMETLER
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KADIŞEHRİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : CUMHURİYET CADDESİ ÇAYPINAR MAH. HÜKÜMET KONAĞI KAT 2 66540 KADIŞEHRİ/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 28.08.2017 - 10:00
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1.İŞLETME KAYIT BELGESİ(GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ)
2.TSE 8985 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
3.İHALEYE KATILACAK ŞİRKET YETKİLELERİ VE ORTAKLARININ BAĞLI BULUNDUĞU İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİNDEN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNE MÜZAHİRLİĞİ, İRTİBATI VE İLTİSAKI  BULUNMADIĞINA DAİR BELGE
 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
KAPASİTE RAPORU( EN AZ 835 KİŞİ KAPASİTELİ)
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE MALZEMELİ YEMEK PİŞİRME DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR
 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı KADIŞEHRİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KADIŞEHRİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.